Disclaimer website www.arnhemparkeren.nl

Copyright en inhoud.
Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door Gemeente Arnhem.
Gemeente Veenendaal probeert deze website zo actueel mogelijk te houden, desondanks dragen wij geen verantwoording voor eventuele foutieve vermeldingen.

 

Teksten en tarieven op de site.
De weergegeven teksten, gegevens en tarieven worden meegedeeld onder alle voorbehoud. De tarieven zijn onderhevig aan wijziging door Gemeente Veenendaal en wij kunnen geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele foutieve informatie.

 

Persoonsgegevens.
Wanneer u zich registreert op onze website als nieuw lid of gebruiker van Gemeente Veenendaal of om bijvoorbeeld nieuws te ontvangen, dan vragen we u een paar gegevens in te vullen. Gemeente Veenendaal zal echter NOOIT deze informatie aan derden doorgeven, enkel indien we verplicht worden door een overheidsinstantie. De informatie wordt alleen door Gemeente Veenendaal gebruikt in verband met onze diensten. Uiteraard bieden wij maximale beveiliging en bescherming bij de opslag van persoonsgegevens.

 

Doel van de verwerking van persoongegevens.

Indien u ons uw persoonlijke gegevens verschaft, worden deze in onze database opgenomen en verwerkt:

  • voor belparkeren en andere diensten van Gemeente Veenendaal
  • om u te informeren over updates en producten die uitgaan van deze site en nadat u zich hiervoor heeft geregistreerd.

 

Cookies.

Om U een optimale service aan te bieden maken wij gebruik van cookies. Een 'cookie' is een klein bestandje met informatie dat opgeslagen wordt op uw computer: Deze cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan onze website. Het cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt. Geen enkele cookie bevat informatie waardoor met u contact kan worden opgenomen via e-mail. U heeft ook de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat deze u informeert telkens wanneer er cookies worden aangemaakt of dat de browser de aanmaak van cookies verhindert.

 

Externe informatie.

Deze website bevat links naar andere websites en webpagina's van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

 

Evenementenagenda.

Onze Evenementenagenda is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid voorbereid en samengesteld op basis van betrouwbare en actuele bronnen alsmede door derden aangeleverde gegevens. De betrokken partijen zijn niet verantwoordelijk voor enige afwijkingen of tekortkomingen in de gegevens en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen ten aanzien van eventuele onjuistheden, wijzigingen of onvolkomenheden in de hier en elders op basis van deze database gepubliceerde/getoonde gegevens.

 

Directe/indirecte schade.
Gemeente Veenendaal sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.
Gemeente Veenendaal wijst alle mogelijke garanties af in verband met informatie die op deze website wordt verstrekt, en aanvaardt evenmin verantwoordelijkheid voor beslissingen die op basis van deze informatie door de lezers worden genomen. Gemeente Veenendaal is in geen geval aansprakelijk voor bijzondere, indirecte of gevolgschade door gebruiksderving, gegevensverlies of winstderving, zij het in de vorm van een contractuele daad, nalatigheid of andere daad, die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de hier verstrekte informatie. Links naar andere websites vanaf Gemeente Veenendaal, verwijzing naar een product, proces of dienst met handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of anderszins vormt of impliceert geen goedkeuring of aanbeveling van die sites en de daarbij behorende informatie.